Gebruikersregels

Welkom bij Allemolens.nl. We hopen dat u veel plezier zult beleven aan deze Website. Wel willen we u vragen om u aan de volgende Gebruikersregels te houden. Als u iets niet begrijpt kun u ons een email sturen op smd@molens.nl. Wij zullen dan proberen uw vraag zo goed mogelijk te beantwoorden.

1. Definities

“Gebruikersregels” = de volledige tekst van dit document
“Website” = de website www.allemolens.nl;
“wij”, “ons”, “onze” = Vereniging De Hollandsche Molen in Nederland, met kantoor aan Zeeburgerdijk 139 (1095 AA) Amsterdam
“u”, “uw” = dat bent u, de gebruiker van de Website.

2. Gedragscode

Het is niet toegestaan om op de Website:
– privé gegevens van andere mensen te plaatsen;
– racistische, discriminerende of pornografische informatie te plaatsen;
– illegaal verkregen informatie te plaatsen;
– informatie te plaatsen die inbreuk maakt op de auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van anderen;
– virussen of ander materiaal waarmee ons systeem of onze software kan worden beschadigd te plaatsen;
– reclame of andere commerciële uitingen te plaatsen;
– te vloeken, of kwetsende of grove taal te gebruiken;
– andere bezoekers te discrimineren, te bedreigen, seksueel te intimideren of op andere
manier lastig te vallen.

3. Weigering toegang Website

Indien wij merken dat u zich niet aan de gedragscode of een van de andere Gebruikersregels houdt, of dat u niet voldoet aan een eventuele leeftijdsbeperking met betrekking tot (een onderdeel van) de Website, dan kunnen wij u tijdelijk of voor altijd de toegang tot de Website weigeren. Ziet u dat juist iemand anders zich niet aan de gedragscode houdt dan kunt u dit bij ons melden door een mailtje te sturen naar: smd@molens.nl. Als u wilt, kunt u dit anoniem doen. Naar dit e-mailadres kunt u ook een mailtje sturen, indien u door ons van de Website bent afgesloten en u het daar niet mee eens bent.

4. Intellectuele eigendomsrechten

Alle informatie die op de Website staat is onze eigendom en wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, naburige rechten, handelsnaamrechten en merkrechten van ons of onze licentiegevers.

De inhoud van de Website is uitsluitend bestemd voor uw eigen, persoonlijke gebruik. Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag u de informatie niet voor andere doeleinden, zoals commerciële doeleinden, gebruiken. Het is u voorts niet toegestaan om de informatie die op de Website staat te kopiëren, te verspreiden, te bewerken of op enige andere wijze openbaar te maken en/of te verveelvoudigen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming of die van de rechthebbende.

Wij hebben onze uiterste best gedaan van de informatie en het materiaal op de Website de makers en rechthebbenden te achterhalen. Al hoewel wij dus bij het proces van digitaal ontsluiten van ons archief zeer zorgvuldig te werk zijn gegaan kan het toch zijn dat een bezoeker, gebruiker of rechthebbende meent dat publicatie in strijd is met zijn of haar rechten, zoals portretrecht(en) en of auteursrechten. Indien in een dergelijk geval – een en ander ter beoordeling van ons – terecht bezwaar wordt gemaakt tegen verdere publicatie op de Website, zullen wij de betreffende informatie of het betreffende materiaal van de Website verwijderen, evenwel zonder verplicht te zijn tot vergoeding van enige schade.

Mochten wij ontdekken dat bepaalde informatie die door u of een ander op de Website is geplaatst inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms-)rechten van derden, dan hebben wij het recht, maar niet de plicht, om deze informatie onmiddellijk te verwijderen.

Door het uploaden of aan ons toesturen van informatie verleent u ons een onherroepelijke, onvoorwaardelijke, wereldwijde en eeuwigdurende gratis toestemming om deze informatie te gebruiken in alle media en op elke manier die wij willen. Voorts doet u daarbij afstand van uw persoonlijkheidsrechten, zoals dat heet, voor zover toegestaan volgens de Auteurswet. Dit zijn onder andere uw recht op vermelding van uw naam bij de informatie of uw recht om bezwaar te maken tegen aanpassingen van de door u toegestuurde informatie.

5. Uitsluiting van garanties

Wij geven geen garanties met betrekking tot de kwaliteit en inhoud van de Website. We kunnen bijvoorbeeld niet garanderen dat de Website altijd foutloos is en geen onnauwkeurigheden of typefouten bevat. De informatie die door u of andere gebruikers op de Website wordt geplaatst, wordt niet door ons gecontroleerd, dus wij geven geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van deze informatie.
In geen geval zijn wij aansprakelijk voor de inhoud of voor schade geleden als gevolg van het door u lezen, plaatsen, verzenden of ontvangen van de inhoud van de Website of die van andere websites waarnaar onze Website verwijst (linking), zoals van de online beeldarchieven van www.cultureelerfgoed.nl en www.molendatabase.org. U begrijpt en erkent dat wij het recht hebben om u de toegang tot de Website te weigeren of de door u geplaatste informatie te verwijderen, indien dit in strijd is met de Gebruikersregels.

Daarnaast geldt dat wij voor de werking van de Website afhankelijk zijn van het functioneren van het internetnetwerk en van de kwaliteit van de telecommunicatieverbinding tussen u en ons. We kunnen om die reden ook niet garanderen dat de Website altijd beschikbaar is.

6. Beperking van aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die is ontstaan door of verband houdt met de inhoud van de Website, zoals schade als gevolg van het door u lezen, plaatsen, verzenden of ontvangen van de inhoud van de Website. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van met virus besmette informatie of andere schadelijke informatie die door u of anderen op de Website is geplaatst. Tot slot aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik, de werking, het uitvallen of onbereikbaar zijn van de Website.

7. Vrijwaring

U vrijwaart ons volledig voor eventuele aanspraken van derden met betrekking tot het gebruik door u van de Website in strijd met deze Gebruikersregels. In het bijzonder vrijwaart u ons voor alle vorderingen, aansprakelijkheden, verlies, schade en (on)kosten als gevolg van een aan u toe te rekenen schending van deze Gebruikersregels of anderszins onrechtmatig gebruik van de (informatie op de) Website.

U verklaart te begrijpen dat wij slechts beperkte invloed hebben op de aard en inhoud van de informatie die door u of andere gebruikers op de Website worden geplaatst, of worden verzonden of ontvangen, en dat wij op geen enkele wijze het gebruik dat u en anderen van de Website maken, controleren. U stemt er bij deze mee in dat u ons volledig vrijwaart voor alle vorderingen of rechtsgedingen, die door iemand tegen ons worden ingesteld in verband met uw gebruik van de Website of informatie afkomstig van de Website.

8. Privacy

U kunt de Website gebruiken zonder persoonsgegevens te verstrekken. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die u als persoon identificeren of die informatie over u verschaffen. Denk bijvoorbeeld aan uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum.

Het kan echter voorkomen dat u zelf bepaalde persoonsgegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld omdat u informatie over uzelf invult op een online registratieformulier of wanneer u ons een e-mailbericht stuurt met een verzoek of vraag. Wij zullen uw persoonsgegevens in dat geval strikt vertrouwelijk behandelen en alleen gebruiken voor zover dat nodig is om uw verzoek of vraag te behandelen, om contact met u te onderhouden, of om het doel te realiseren waarvoor u uw persoonsgegevens aan ons hebt gegeven, bijvoorbeeld deelname aan een prijsvraag of aanmelding voor een nieuwsbrief. Wij handelen hierdoor in overeenstemming met de Wet beschermingpersoonsgegevens.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder uw toestemming,tenzij deze derde om uw persoonsgegevens verzoekt in verband met beweerdelijk inbreukmakend handelen door u, dan wel indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Indien u uw persoonsgegevens of andere informatie die u aan ons hebt gegeven, wilt wijzigen of wilt verwijderen, dan kunt u een mailtje sturen naar smd@molens.nl. Vermeld daarbij duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer, en wat precies uw verzoek is.

Ook wanneer u niet langer informatie van ons wilt ontvangen, zoals onze nieuwsbrief of aanbiedingen voor producten en diensten, niet langer wilt dat uw informatie wordt verstrekt aan derde partijen, dan kunt u dit ons ook altijd laten weten door een mailtje te sturen naar smd@molens.nl.

9. Slotbepalingen

Indien één of meer bepalingen van deze Gebruikersregels nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Wij zullen in dat geval de nietige of vernietigde bepaling(en) vervangen door (een) rechtsgeldige bepaling(en), waarbij zoveel mogelijk aansluiting zal worden gezocht bij de oorspronkelijke bedoeling van de betreffende bepaling(en).

Op de relatie tussen u en ons is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Gebruikersregels zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Privacy policy

Uw gegevens

Vereniging De Hollandsche Molen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar sites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om op een snelle en zorgvuldige manier informatie aan u te verschaffen en/of diensten te verlenen.

Vereniging De Hollandsche Molen legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdrachten en om een deugdelijke administratie te kunnen voeren. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden.

Bezoekersgedrag

Gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door Vereniging De Hollandsche Molen alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

Cookies

Als u de website Allemolens.nl bezoekt om informatie te verkrijgen, kunnen bezoekersgegevens door Vereniging De Hollandsche Molen worden verzameld en opgeslagen, om de gebruiksvriendelijkheid van de website te bevorderen. Het is ook mogelijk dat kleine tekstbestanden (cookies) naar uw computer worden gestuurd ter vergemakkelijking van de communicatie via het elektronisch communicatienetwerk, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat u slechts één keer hoeft in te loggen. De cookie heeft in dit voorbeeld dan tot doel om de server te vertellen dat u bent teruggekeerd naar die webpagina. Als u zich nooit registreert en geen persoonlijke gegevens op deze website achterlaat, weet de server alleen dat iemand met de specifieke cookie is teruggekeerd naar de website. Dit vergemakkelijkt uw gebruik van deze website en stelt Vereniging De Hollandsche Molen in staat om (geanonimiseerde) gegevens te verzamelen over het bezoek aan deze website. Wilt u geen cookies ontvangen, blokkeer dan in uw browser indirecte cookies (3rd party cookies).